دسته بندی ها:

دسته بندی ها

خودت بساز

خودت بساز

تعداد ویدئوها: 26

در این مجموعه تعدادی ویدئوهای آموزشی گردآوری شده اند که به شما نشان می دهند، چطور می توانید با استفاده از لوازمی که به نظر کهنه و یا بدون استفاده می رسند، یک وسیله جدید کاربردی درست کنید و یا یک وسیله قدیمی را به یک وسیله نو، متفاوت و جذاب تبدیل کنید.

کاردستی در خانه

کاردستی در خانه

تعداد ویدئوها: 29

در این مجموعه تعدادی ویدئوهای آموزشی گردآوری شده اند که به شما نشان می دهند، چطور می توانید با استفاده از لوازمی که به نظر کهنه و یا بدون استفاده می رسند، یک وسیله جدید کاربردی درست کنید و یا یک وسیله قدیمی را به یک وسیله نو، متفاوت و جذاب تبدیل کنید.

ایده های نو

ایده های نو

تعداد ویدئوها: 31

در این مجموعه تعدادی ویدئوهای آموزشی گردآوری شده اند که به شما نشان می دهند، چطور می توانید با استفاده از لوازمی که به نظر کهنه و یا بدون استفاده می رسند، یک وسیله جدید کاربردی درست کنید و یا یک وسیله قدیمی را به یک وسیله نو، متفاوت و جذاب تبدیل کنید.

کاردستی های خلاقانه

کاردستی های خلاقانه

تعداد ویدئوها: 19

در این مجموعه تعدادی ویدئوهای آموزشی گردآوری شده اند که به شما نشان می دهند، چطور می توانید با استفاده از لوازمی که به نظر کهنه و یا بدون استفاده می رسند، یک وسیله جدید کاربردی درست کنید و یا یک وسیله قدیمی را به یک وسیله نو، متفاوت و جذاب تبدیل کنید.

کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت

تعداد ویدئوها: 21

در این مجموعه تعدادی ویدئوهای آموزشی گردآوری شده اند که به شما نشان می دهند، چطور می توانید با استفاده از لوازمی که به نظر کهنه و یا بدون استفاده می رسند، یک وسیله جدید کاربردی درست کنید و یا یک وسیله قدیمی را به یک وسیله نو، متفاوت و جذاب تبدیل کنید.

--> --> -->
--> -->
--> --> -->